.

Τι είναι ο μεταβολισμός

Ως μεταβολισμός (metabolism) ορίζεται το σύνολο των χημικών μετασχηματισμών οι οποίοι πραγματοποιούνται μέσα στα κύτταρα των ζώντων οργανισμών. Οι αντιδράσεις αυτές καταλύονται από ένζυμα και καθιστούν τους ζώντες οργανισμούς ικανούς να αναπτυχθούν, να συντηρηθούν, να αναπαραχθούν, να αποκριθούν και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους. Ως μεταβολισμός αναφέρεται και το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στους ζώντες οργανισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαδικασίες χώνευσης και μεταφοράς των ουσιών μεταξύ των διαφόρων κυττάρων.

Το σύνολο των αντιδράσεων του μεταβολισμού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Αντιδράσεις καταβολισμού. Κατά τις αντιδράσεις αυτές θρεπτικές οργανικές ουσίες που λαμβάνονται ως τροφή, ή βρίσκονται αποθηκευμένες στον ζώντα οργανισμό, διασπώνται με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, όπως και τον σχηματισμό απλούστερων ενώσεων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία για τη σύνθεση ουσιών απαραίτητων για τη διατήρηση της ζωής. Μέρος των σχηματιζόμενων απλούστερων ενώσεων αποβάλλεται ως άχρηστο ή τοξικό για τον οργανισμό.

(β) Αντιδράσεις αναβολισμού. Κατά τις αντιδράσεις αυτές χρησιμοποιούνται η ενέργεια και οι απλούστερες ενώσεις (δομικά στοιχεία), που ελήφθησαν κατά τον καταβολισμό, για τη σύνθεση πολυπλοκότερων ενώσεων απαραίτητων για την ανάπτυξη και διατήρηση του ζώντος οργανισμού.

.