.

 Σε αυτή τη σελίδα

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη) και τις επιλογές θεραπείας

 

Δείτε επίσης

Σταδιοποίηση

Θεραπεία

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη) και τις επιλογές θεραπείας

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα διαχωρίζεται σε “υψηλού” και “χαμηλού” κινδύνου βάσει χαρακτηριστικών τόσο από την κλινική εξέταση όσο και από την ιστολογική εξέταση μετά την αφαίρεση του καρκινώματος.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι :

-η εντόπιση του όγκου σε συνδυασμό με το μέγεθος του,

-η εμφάνιση των ορίων του όγκου,

-εάν πρόκειται για όγκο που εμφανίζεται πρώτη φορά ή επανεμφανίζεται μετά από θεραπεία (υποτροπή),

-εάν ο ασθενής είναι ανοσοκατεσταλμένος ή όχι (λόγω κάποιας πάθησης ή χρήσης συγκεκριμένων φαρμάκων που προκαλούν ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος),

-εάν ο όγκος εμφανίζεται σε σημείο που για κάποιο λόγο έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία.

-ο ιστολογικός τύπος και

-η παρουσία ή μη περινευρικής διήθησης.

Χαμηλού κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Εντόπιση

Περιοχή L < 20mm

Περιοχή Μ <10mm

Περιοχή Η < 6m

Περιοχή L ≥ 20mm

Περιοχή Μ ≥ 10mm

Περιοχή Η ≥ 6mm

Όρια

Καλώς περιγεγραμμένα

Ασαφή

Υποτροπή

Πρωτοπαθής όγκος

Υποτροπιάζων όγκος

Ανοσοκαταστολή

   Όχι

  Ναί

Σημείο προηγηθείσας ακτινοθεραπείας

   Όχι

  Ναί

Ιστολογικός τύπος

οζώδης, επιφανειακός, υπερκερατωσικός, αδενοκυστικός, ινοεπιθηλίωμα του Pinkus

σκληροδερμικό, σκληρωτικό, μικτό διηθητικό, μικροοζώδες

Περινευρική διήθηση

   Όχι

   Να

Περιοχή L: κορμός και άκρα

Περιοχή M: παρειές, μέτωπο, τριχωτό κεφαλής και τράχηλος

Περιοχή Η: κεντρικό πρόσωπο, περιοχή γύρω από τους οφθαλμούς, το στόμα, και τα ώτα, μύτη, κάτω γνάθος, κροταφική χώρα, περιγεννητική περιοχή, άκρα χείρα και άκρο πόδι