.

Σε αυτή τη σελίδα

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη της νόσου) και τις επιλογές θεραπείας

 

Επόμενη σελίδα

Σταδιοποίηση του καρκίνου του νεφρού

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη της νόσου) και τις επιλογές θεραπείας

Η πρόγνωση (εξέλιξη της νόσου) εξαρτάται από τα ακόλουθα: 

•             Το στάδιο του καρκίνου είναι ίσως ο βασικός προγνωστικός παράγοντας της νόσου (το εάν δηλαδή πρόκειται για όγκο μικρό και περιορισμένο στο νεφρό ή εάν έχει εξαπλωθεί πέραν του νεφρού σε άλλα όργανα του σώματος - βλέπε σταδιοποίηση). Ο καρκίνος του νεφρού σε αρχικό στάδιο μπορεί να ιαθεί.

•             Τον τύπο και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων  όπως ο βαθμός κακοήθειας κατά Fuhrman  (αναλύεται παρακάτω).

•             Την ηλικία του/της ασθενούς και τη γενική κατάσταση της υγείας του.

•             Τη τιμή της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) από τις εξετάσεις αίματος.

•             Τη τιμή της αιμοσφαιρίνης (Hb) από τις εξετάσεις αίματος.

•             Τη τιμή ασβεστίου ορού (Ca) από τις εξετάσεις αίματος.

•             Τον χρόνο από την αρχική διάγνωση μέχρι την επανεμφάνιση της νόσου είτε τοπικά είτε ως μεταστατική νόσο.

•             Την κατάσταση ικανότητας κατά Karnofsky.

•             Η παρουσία περισσότερων ή λιγότερων από δύο μεταστατικών εστιών.

Ασθενείς με όχι καλή πρόγνωση (πιθανή εξέλιξη της νόσου) χαρακτηρίζονται όσoι παρουσιάζουν τρία ή περισσότεροι από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

•             Τιμή γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) 1,5 φορές μεγαλύτερη από το ανώτερο φυσιολογικό όριο.

•             Τιμή αιμοσφαιρίνης (Hb) μικρότερη από το χαμηλότερο φυσιολογικό όριο.

•             Τιμή ασβεστίου ορού (Ca) μεγαλύτερη από 10 mg/dl.

•             Χρονική περίοδο από την αρχική διάγνωση μέχρι την επανεμφάνιση της νόσου είτε τοπικά είτε ως μεταστατική νόσος, μικρότερη του ενός έτους.

•             Κατάσταση ικανότητας κατά Karnofsky μικρότερη από 70.

•             Περισσότερες από δύο μεταστατικές εστίες.

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο του καρκίνου, τα χαρακτηριστικά του όγκου και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.