.

Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση (εξέλιξη της νόσου) και τις επιλογές θεραπείας

Η πρόγνωση (εξέλιξη της νόσου) εξαρτάται από τα ακόλουθα: 

•             Το στάδιο του καρκίνου είναι ίσως ο βασικός προγνωστικός παράγοντας της νόσου (το εάν δηλαδή πρόκειται για όγκο μικρό και περιορισμένο στο νεφρό ή εάν έχει εξαπλωθεί πέραν του νεφρού σε άλλα όργανα του σώματος - βλέπε σταδιοποίηση). Ο καρκίνος του νεφρού σε αρχικό στάδιο μπορεί να ιαθεί.

•             Τον τύπο και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων  όπως ο βαθμός κακοήθειας κατά Fuhrman  (αναλύεται παρακάτω).

•             Την ηλικία του/της ασθενούς και τη γενική κατάσταση της υγείας του.

•             Τη τιμή της γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) από τις εξετάσεις αίματος.

•             Τη τιμή της αιμοσφαιρίνης (Hb) από τις εξετάσεις αίματος.

•             Τη τιμή ασβεστίου ορού (Ca) από τις εξετάσεις αίματος.

•             Τον χρόνο από την αρχική διάγνωση μέχρι την επανεμφάνιση της νόσου είτε τοπικά είτε ως μεταστατική νόσο.

•             Την κατάσταση ικανότητας κατά Karnofsky.

•             Η παρουσία περισσότερων ή λιγότερων από δύο μεταστατικών εστιών.

Ασθενείς με όχι καλή πρόγνωση (πιθανή εξέλιξη της νόσου) χαρακτηρίζονται όσoι παρουσιάζουν τρία ή περισσότεροι από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

•             Τιμή γαλακτικής δεϋδρογενάσης (LDH) 1,5 φορές μεγαλύτερη από το ανώτερο φυσιολογικό όριο.

•             Τιμή αιμοσφαιρίνης (Hb) μικρότερη από το χαμηλότερο φυσιολογικό όριο.

•             Τιμή ασβεστίου ορού (Ca) μεγαλύτερη από 10 mg/dl.

•             Χρονική περίοδο από την αρχική διάγνωση μέχρι την επανεμφάνιση της νόσου είτε τοπικά είτε ως μεταστατική νόσος, μικρότερη του ενός έτους.

•             Κατάσταση ικανότητας κατά Karnofsky μικρότερη από 70.

•             Περισσότερες από δύο μεταστατικές εστίες.

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται από το στάδιο του καρκίνου, τα χαρακτηριστικά του όγκου και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.